Betrokken partijen

BNG Bank

Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank: de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG Bank is een betrokken partner en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Meer informatie vind je op www.bngbank.nl.

SVn

Het BNG Duurzaamheidsfonds heeft stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) aangesteld als fondsmanager. SVn zorgt bij de uitvoering van haar activiteiten dat dit gebeurt conform de afspraken zoals vastgelegd in de managementovereenkomst tussen het fonds en SVn. De fondsmanager verricht onder meer (niet limitatief) de volgende activiteiten: het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur, het beheren en administreren van het vermogen van de stichting, het namens de stichting, op grond van een volmacht, verstrekken en beheren van leningen, het voorbereiden van bestuursbesluiten tot vaststelling of wijziging van de strategie van de stichting, inclusief het jaarplan en de jaarbegroting, het voorbereiden van periodieke rapportages voor het bestuur en/of de raad van toezicht, het uitvoeren van andere werkzaamheden voor de stichting die het bestuur aan de fondsmanager opdraagt.

SVn staat voor het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven in Nederland. Dat doet SVn door financieringsoplossingen te bieden die maatschappelijke waarde helpen creëren. Meer over SVn lees je op www.svn.nl.

VNG

Het BNG Duurzaamheidsfonds wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). VNG is de koepelorganisatie voor alle gemeenten in Nederland. Meer over VNG vind je op www.vng.nl.

Stichting Waarborgfonds Sport

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. SWS is in 1980 opgericht op initiatief van het Ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto, nadat eind jaren `70 werd geconstateerd dat sportverenigingen steeds meer moeite hadden om voor de aanleg, de bouw, de renovatie of de aankoop van de accommodatie een bancaire lening te krijgen.

Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken. Leningen tot 100.000 euro kunnen met ingang van 1 januari 2022 volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd. Meer informatie over SWS vind je op hun website: www.sws.nl.

MVO Nederland

Het BNG Duurzaamheidsfonds is trotse partner van MVO Nederland. MVO Nederland is dé nationale kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert, stimuleert en ondersteunt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Kennisdeling en samenwerking tussen zowel bedrijven onderling als met maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen is bij MVO van groot belang om vooruitgang te blijven boeken. Juist door onze aansluiting bij het platform van MVO Nederland leveren wij een actieve bijdragen in het delen van onze kennis en ervaring met ondernemers, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Zo bouwen we samen aan een duurzamer Nederland. Meer informatie over MVO Nederland vind je op hun website: www.mvonederland.nl