Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de taakuitoefening en het beleid van het bestuur, de strategie en de algemene gang van zaken in het fonds en de aan haar verbonden onderneming of organisatie. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde.

De Raad van Toezicht voor het BNG Duurzaamheidsfonds bestaat uit:

Dhr. O.J.M. Labe – Voorzitter
Dhr. B.C.J. Zoeteman – Lid

Bestuur

Het bestuur van het BNG Duurzaamheidsfonds heeft als taak het besturen van het fonds en is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De bestuurstaak omvat mede de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de strategie en bijbehorend risicoprofiel van het fonds, de voor het fonds relevante maatschappelijke aspecten, de naleving van relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van het fonds.

Het bestuur van het BNG Duurzaamheidsfonds bestaat uit:

Dhr. P.V. Oppermann - Voorzitter
Dhr. G.J. Thomas - Lid
Mevr. M.K.E. van Hilten – Lid

Kredietcommissie

Het kredietcomité beoordeelt kredietvoorstellen van Maatwerkleningen.

De Kredietcommissie van het BNG Duurzaamheidsfonds bestaat uit:

Mevr. N. Kroon - Voorzitter
Mevr. S. Vos - Lid
Dhr. N. Est - Lid