Deel 3 - 3 redenen voor gemeenten om te kiezen voor het BNG Duurzaamheidsfonds

Verduurzaming binnen gemeenten, zonder inzet eigen middelen.

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert duurzaamheidsinitiatieven die door gemeenten of provincies worden aangemoedigd, maar te klein zijn om door banken te worden gefinancierd. Voor de verduurzaming van particulier en maatschappelijk vastgoed en om kleine duurzame projecten te realiseren, is het fonds van doorslaggevend belang.

DRIELUIK - Verduurzaming binnen gemeenten zonder inzet eigen middelen

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert duurzaamheidsinitiatieven die door gemeenten of provincies worden aangemoedigd, maar te klein zijn om door banken te worden gefinancierd. Diverse maatschappelijke initiatieven, ondernemers en verenigingen hebben inmiddels een zakelijke lening bij het fonds afgesloten. Voor de verduurzaming van particulier en maatschappelijk vastgoed en om kleine duurzame projecten te realiseren, is het fonds van doorslaggevend belang.

Goed voorbeeld doet volgen

In het tweede deel van dit drieluik werden de projecten Vinkenbuurt Stroomt en SV De Meer genoemd. Dit zijn twee kenmerkende projecten die door het BNG Duurzaamheidsfonds worden ondersteund. Het zijn projecten die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Ze konden vanuit de gemeente onvoldoende subsidie krijgen en financiering door de reguliere banken was niet mogelijk. Fondsmanager Pieter van der Berg is blij met deze projecten. “Wij bestaan als fonds pas ruim twee jaar en we hebben hard gewerkt aan onze naamsbekendheid. We krijgen via allerlei kanalen aanvragen binnen. Vooral gemeenten weten ons steeds beter te vinden. Maar we willen onze activiteiten verder uitbouwen, want we hebben ruimte voor veel meer projecten.”

Haalbare projecten

Voordat tot financiering door het fonds wordt overgegaan, worden projecten goed onderzocht. Er moet sprake zijn van degelijke businesscases en projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Als een project erin slaagt financiering te krijgen bij het BNG Duurzaamheidsfonds mag dat worden beschouwd als een indicatie dat het een haalbaar project is met een financierbare business case.

Als wij een initiatief ondersteunen is dat een indicatie dat wij denken dat het een haalbaar project is

Reden 1: Extra aandacht en begeleiding

Pieter van der Berg denkt dat er voor gemeenten drie argumenten zijn om initiatiefnemers van maatschappelijke duurzame projecten voor de financiering te wijzen op het BNG Duurzaamheidsfonds. Ten eerste omdat het zoeken naar een financiering voor deze initiatiefnemers en ondernemers niet iets is waar ze dagelijks mee bezig (willen) zijn. Er zijn veel financieringsaanbieders, maar lang niet elk project kan overal terecht. Juist die duurzame initiatieven vergen extra aandacht en begeleiding. Het BNG Duurzaamheidsfonds helpt dergelijke projecten graag om toch de financiering en realisatie mogelijk te maken.

Reden 2: Kennis van zaken

Een ander argument waarom gemeenten het BNG Duurzaamheidsfonds onder de aandacht moeten brengen, is dat het BNG Duurzaamheidsfonds in de afgelopen jaren veel kennis heeft opgebouwd. Het fonds is beter dan de meeste gemeenten geëquipeerd om de projectrisico’s goed in kaart te brengen. Dat is essentieel voordat het geld aan het project wordt geleend.

Reden 3: Minder beslag op eigen financiën

Toch zullen de meeste gemeenten vanwege de beperkte eigen financiële middelen voor duurzame maatschappelijke projecten doorverwijzen naar het BNG Duurzaamheidsfonds. “Ons fonds is dan een goed alternatief voor leningen of subsidies verstrekt voor rekening van de gemeente. Een garantstelling heeft minder beslag op de eigen financiën binnen de gemeente en komt enkel tot uitwerking bij ernstige problemen in een project. Het BNG Duurzaamheidsfonds is voor gemeenten dus een mooi instrument om zonder inzet van eigen middelen toch de verduurzaming in maatschappelijke projecten te stimuleren.”

In deze serie

In dit drieluik duiken we met het eerste deel in het nut en de noodzaak van het BNG Duurzaamheidsfonds. Waarbij draagvlak cruciaal is en het gat wordt gevuld daar waar de markt faalt. In het tweede deel staan twee mooie voorbeeldprojecten centraal die dankzij het BNG Duurzaamheidsfonds haalbaar en uitvoerbaar zijn geworden, inclusief de ervaring vanuit de gemeenten. We sluiten dit drieluik af met drie argumenten voor gemeenten om ondernemers en initiatiefnemers van maatschappelijke duurzame projecten te wijzen op het BNG Duurzaamheidsfonds.